Fundacja Skillab

Jestem prezesem Fundacji Skillab, w ramach której realizuje różnorodne projekty skierowane głównie do dzieci i rodziców, korzystając z dofinansowań unijnych i ministerialnych.

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

Cele Fundacji oraz sposoby ich realizacji

1Cele Fundacji oraz sposoby ich realizacji (zawarte w Statucie Fundacji)
§5
 1. Celem Fundacji jest tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dziecka i rodziny, w tym:
  1. ochrona i promocja zdrowia, poprzez:
   1. niwelowanie deficytów rozwojowych i różnego rodzaju dysfunkcji u podopiecznych, w szczególności dzieci poprzez upowszechnianie i wspieranie holistycznego podejścia do procesów rozwojowych przy uwzględnieniu czynników genetycznych, środowiskowych, instytucjonalnych, jak swoistości osobowości podopiecznego,
   2. upowszechnianie nowej wiedzy z dziedziny rozwoju i zdrowia holistycznego,
   3. niesienie pomocy wymagającym terapii bądź rehabilitacji w przypadku kryzysu emocjonalnego, psychicznego bądź zdrowotnego,
   4. upowszechnianie i wspieranie rozwoju takich dziedzin nauki, które ujmują człowieka jako jedność psychofizyczną, zarówno w diagnostyce jak i w terapii;
  2. upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez:
   1. wzmacnianie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz doskonalenie rodziców, opiekunów, nauczycieli z różnego rodzaju deficytami, dysfunkcjami oraz zaburzeniami emocjonalnymi w podejmowaniu aktywnej roli jako terapeuty,
   2. propagowanie wiedzy o różnego rodzaju deficytach i dysfunkcjach oraz zaburzeniach emocjonalnych i sposobach ich terapii,
   3. propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami, dysfunkcjami oraz zaburzeniami emocjonalnymi i rodziną takich dzieci,
   4. propagowanie rozwoju edukacji na każdym szczeblu i dostosowaniu jej do potrzeb dzieci z różnego rodzaju deficytami, dysfunkcjami oraz zaburzeniami emocjonalnymi i rodziny takich dzieci;
  3. pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  4. wspieranie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
  6. wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
  7. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  8. działalność charytatywna i dobroczynność,
  9. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  10. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  11. upowszechnienie wolontariatu,
  12. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  13. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
  15. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
  16. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  17. upowszechnianie ekologii, ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  18. upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
  19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  20. wspieranie rozwoju demokracji,
  21. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  22. wspieranie procesów rewitalizacji,
  23. wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
§6
 1. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
  1. prowadzenie działalności terapeutycznej, w tym prowadzenie terapii indywidualnej bądź grupowej, prowadzenie konsultacji, prowadzenie działalności diagnostycznej, sporządzanie opinii,
  2. prowadzenie placówek terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
  3. tworzenie lub wdrażanie programów bądź projektów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych, prorodzinnych,
  4. świadczenie indywidualnego bądź grupowego wsparcia, w tym wsparcia prawnego, psychologicznego, zawodowego, duchowego, rodzinnego, rozwojowego,
  5. organizowanie grup wsparcia,
  6. gromadzenie i udostępnienie zainteresowanym fachowej literatury i innych książek, w tym poprzez prowadzenie wypożyczalni,
  7. gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym zabawek terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, w tym poprzez prowadzenie wypożyczalni,
  8. nawiązywanie kontaktów i współpracy ze specjalistami różnych specjalności, w tym m.in. z zakresu edukacji, zdrowia, terapii, terapii uzależnień,
  9. organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla podopiecznych,
  10. świadczenie dziennych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
  11. tworzenie placówek różnego typu świadczących bezpośrednią pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych i innych,
  12. organizowanie opieki dziennej bądź całodobowej nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,
  13. organizowanie i prowadzenie żłobków, punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół bądź innych placówek edukacyjnych,
  14. przekwalifikowywanie osób pozostających bez pracy,
  15. tworzenie miejsc pracy, staży praktyk,
  16. prowadzenie pośrednictwa pracy,
  17. organizowanie czasu wolnego, w tym w ramach kółek zainteresowań, klubów, świetlic,
  18. organizowanie korepetycji i innych zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży,
  19. organizowanie pikników, marszy, rajdów, wycieczek, i innych imprez rekreacyjno-turystycznych,
  20. organizowanie spotkań integracyjnych,
  21. organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, sportowych, korekcyjnych, usprawniających, językowych itp.,
  22. organizowanie różnych form wypoczynku, w tym półkolonii i kolonii, obozów, turnusów rehabilitacyjnych,
  23. udzielanie podopiecznym potrzebnego finansowego bądź rzeczowego (materialnego) wsparcia,
  24. organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, szkoleń, warsztatów, szkoleń zawodowych, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
  25. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych itp.,
  26. prowadzenie bądź włączanie się w badania prowadzone przez różne podmioty,
  27. prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
  28. przyznawanie stypendiów, nagród,
  29. dożywianie,
  30. pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności,
  31. organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w tym zbiórek żywności,
  32. tworzenie lub udział w sieciach kooperacyjnych, klastrach, partnerstwach i konsorcjach w kraju i zagranicą,
  33. organizowanie zbiórek publicznych, loterii, aukcji,
  34. organizowanie wolontariatu poprzez angażowanie wolontariuszy z różnych grup wiekowych w działania Fundacji,
  35. sprzedaż przedmiotów darowizny,
  36. podnoszenie kwalifikacji kadry Fundacji,
  37. nawiązywanie współpracy z różnorodnymi podmiotami,
  38. pozyskiwanie środków na działania Fundacji,
  39. podejmowanie innych działań, które przyczynią się do realizacji celów Fundacji.