Diagnoza Inteligencji i Rozwoju dla dzieci i młodzieży

Celem diagnozy psychologicznej jest ustalenie przyczyn problemów dziecka czy nastolatka oraz jego mocnych stron, tak by wykorzystać je podczas wspierania dziecka w lepszym radzeniu sobie z trudnościami.
Wykonuję diagnozę narzędziem IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży

IDS-2 to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji osób wieku 5-20 lat. Bateria składa się z 30 testów, które badają zdolności poznawcze (inteligencja, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy). Nacisk kładzie się na dynamikę specyficznych dla okresu rozwoju mocnych i słabych stron dzieci i nastolatków.

Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. W badaniu wykorzystywane są różne pomoce (np.: książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki)

Test ma postać modułową, dzięki czemu można nim diagnozować różne sfery funkcjonowania dziecka. W zależności od celu i specyfiki badania różny jest czas i sposób wykorzystania poszczególnych modułów, stąd cena diagnozy znajduje się w przedziale 350-450zł

Diagnoza składa się z III etapów:


Zastosowanie:

  • Do oceny poziomu inteligencji.
  • Ocena mocnych i słabych stron w zakresie zdolności i kompetencji.
  • Diagnozowanie gotowości szkolnej
  • Diagnozowanie osób z trudnościami szkolnymi mające na celu określenie przyczyn tych trudności oraz projektowanie oddziaływań terapeutycznych (określenie mocnych i słabszych stron dziecka).
  • Diagnozowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym różnicowanie normy i niepełnosprawności, określanie stopnia niepełnosprawności (lekkie vs umiarkowane)
  • Identyfikowanie dzieci podejrzanych o różne zaburzenia (dysleksja, ADHD, autyzm).
  • Diagnozowanie osób ponadprzeciętnie zdolnych.
  • Do oceny dzieci przejawiających trudności o niespecyficznym charakterze, gdy diagnoza powinna dotyczyć wielu różnych aspektów ich zachowania.
  • Do długoletniego śledzenia przebiegu rozwoju dziecka (IDS-2 obejmuje 15-letni okres).

Opis narzędzia:

DIAGNOZA INTELIGENCJI Pomiar inteligencji jest oparty na teorii Cattella-Horna-Carrolla (teoria CHC, McGrew, 1997). Pozwala na ocenę 7 czynników inteligencji: przetwarzania wzrokowego, pamięci długotrwałej, szybkości przetwarzania, krótkotrwałej pamięci słuchowej, krótkotrwałej pamięci wzrokowo-przestrzennej, rozumowania abstrakcyjnego i rozumowania werbalnego.

OCENA STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ IDS-2 może być wykorzystywany do oceny stopnia niepełnosprawności intelektualnej. Badania walidacyjne pokazały, że IDS-2 nie tylko różnicuje niepełnosprawność intelektualną i normę, ale jest też trafnym narzędziem do oceny jej głębokości (różnicując niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i lekkim). Pozwala tez na identyfikowanie mocnych i słabych stron dzieci.

FUNKCJE WYKONAWCZE Ocena funkcji wykonawczych w IDS-2 uwzględnia ich 3 podstawowe mechanizmy: hamowanie, pamięć roboczą i giętkość poznawczą. Testy mierzące funkcje wykonawcze to: Słowa - wymagający fluencji słownej Podzielność uwagi – wymagający jednoczesnego wykonywania dwóch czynności Kolory – wymagający hamowania Drogi – wymagający planowania

OGÓLNY ROZWÓJ Oprócz inteligencji i funkcji wykonawczych, IDS-2 bada również ogólne funkcje rozwojowe – kompetencje. Testy mierzą umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy. Dzięki temu psycholog otrzymuje wszechstronny obraz rozwoju każdego dziecka.

Źródło: https://www.practest.com.pl/